Skip to main content

Teknologiat ja alustat

Panostamalla käänteentekeviin teknologioihin ja kehitysalustoihin pyrimme kehittämään uusia keksintöjä tuotteiksi ja luomaan entistä parempia ratkaisuja sairastavien hyväksi.

Elämme suuren muutoksen aikaa

Kahden viime vuosikymmenen aikana ihmisen biologian tutkimus on laajentunut ennennäkemättömällä tavalla. Edistysaskeleet ihmisen genetiikan, syöpägenomiikan, kantasolubiologian, bioinformatiikan ja systeemibiologian tutkimuksessa ovat rakentaneet tietä kohti uusia hoitomuotoja. Tulevaisuudessa ulottuvillemme tulee uusia lääkekohteita paitsi lääketieteellisen kemian, myös proteiinikemian, vasta-aine-lääke -konjugaattien, bispesifisten vasta-aineiden ja immunoterapian alalla tapahtuvan kehityksen myötä.

Proteiiniperustaiset teknologiat

Yksi tapa lisätä vasta-aineiden hoitovaikutusta on yhdistää eli konjugoida niitä pienimolekyylisiin valmisteisiin, joiden vaikutus pääsee näin kohdentumaan juuri oikeaan kohteeseen. Toinen tapa tehostaa vasta-aineiden vaikutusta on käyttää teknologiaa, jonka avulla voidaan tuottaa kahdelle antigeenille spesifisiä vasta-aineita [nk. DVD (dual-variable domain) -vasta-aineita].


 Bispesifiset vasta-aineet syöpätautien tutkimuksessa

Alusta, jolla tuotamme bispesifisiä vasta-aineita, perustuu lupaavaan teknologiaan. Aiemmin tätä alustaa kutsuttiin DVD-alustaksi. Se pystyy kuitenkin tuottamaan monia erilaisia bispesifisiä rakenteita, joista DVD-vasta-aineet ovat vain yksi esimerkki. Bispesifiset rakenteet ovat biologisilta tunnuspiirteiltään hyvin erilaisia ja sitoutuvat proteiineihin monin eri tavoin.

Syöpätautien tutkimuksessa näemme bispesifisiä vasta-aineita tuottavan alustan väylänä kohti uudenlaista biologiaa, emme pelkästään keinona tuottaa yhdistelmähoitoja. Tutkimme bispesifisten vasta-aineidemme käyttöä myös esimerkiksi vasta-aine-lääke -konjugaattien suorituskyvyn parantamisessa. Prekliinisissä malleissa olemme pystyneet osoittamaan, että bispesifinen vasta-aine, joka sitoutuu saman kohdemolekyylin kahteen eri osaan, pääsee perinteistä vasta-aine-lääke-konjugaattia varmemmin syöpäsolun sisään. Tällä tavoin saataisiin ehkä kuljetettua soluun suurempi määrä lääkemolekyyliä, ja hoito tehostuisi.

Saman syöpäsolun kahteen eri kohdemolekyyliin sitoutuvaa bispesifistä vasta-ainetta voidaan toisaalta käyttää lisäämään lääkkeen hakeutumista kasvaimeen, toisin sanoen silloin myös normaalissa kudoksessa vähäisessä määrin ilmentyvää molekyyliä voidaan käyttää lääkekehityskohteena. Bispesifisiä vasta-aineita tuottavan alustan avulla pystymme tuottamaan hyvin monenlaisia proteiinirakenteita, jotka lopulta tuottavat uutta biologiaa ja erilaisia vaikutusmekanismeja.

Haluamme saada aikaan muutosta

Tutkimme parhaillaan monia uusia tapoja kuljettaa molekyylejä täsmällisemmin ja vaikuttavammin kohteeseensa. Tavoitteenamme on vähentää solunsalpaajien vaikutusta terveisiin soluihin, avata uusia väyliä hoitaa neurodegeneratiivisia sairauksia ja monella tavalla muuttaa sitä tapaa, jolla sairauksia tällä hetkellä hoidetaan.


 Vasta-aine-lääke-konjugaatti vievät avun sinne missä sitä tarvitaan

Vasta-aine-lääke-konjugaatti ovat osa tutkittua teknologiaa, jonka avulla lääkeaine voidaan täsmällisesti kohdennetun vasta-aineen avulla viedä suoraan sinne, missä sitä tarvitaan.

Vasta-aine-lääke -konjugaatti pitää sisällään hyvin toksisen aineen, lääkkeen, joka on aivan liian voimakas annettavaksi systeemisesti, mutta joka monoklonaalisen vasta-aineen avulla voidaan viedä suoraan syöpäsoluihin terveitä soluja vahingoittamatta. Idea vasta-aine-lääke -konjugaateista ei ole uusi, mutta se on uudella tavalla lupaava nyt, kun käytettävissä on paljon uutta tietoa kohdemolekyylien tunnistamisesta, vasta-ainekemiasta, linkkerien rakentamisesta ja toksiinien muokkaamisesta. 

Koska olemme varsin vahvoja erittäin spesifisten monoklonaalisten vasta-aineiden tutkimus- ja kehitystyössä, ja meillä on paljon kokemusta pienten molekyylien kemiasta ja analytiikasta, vasta-aine-lääke -konjugaatit ovat tärkeä osa AbbVien tuotekehitystyötä.

Kohdentaminen syövän kantasoluihin

Syövän kantasolut ovat kasvaimen alku ja juuri. Ne käynnistävät ja ylläpitävät kasvaimen kasvua ja pystyvät muita syöpäsoluja sinnikkäämmin vastustamaan solunsalpaaja- ja sädehoitoa. Syövän kantasolut ovat kasvainsoluja, jotka muodostavat etäpesäkkeitä ja aiheuttavat syövän leviämisen eri puolille elimistöä.

Hoitomme on rakennettu Stemcentrxin aloittaman tutkimustyön pohjalta siten, että ne kohdentuvat nimenomaaan syövän kantasoluihin ja vievät niihin voimakkaan lääkkeen. Uskomme, että kun hoito kohdentuu syövän kantasoluihin ja tähtää juuri näiden hävittämiseen, potilaiden elossaoloaika voi pidentyä selvästi.

Nanohiukkaset ja proteiinikapselit

Mutkikas solujärjestelmä, joka vie verta aivoihin ja selkäytimeen, on biologisille lääkkeille vaikea ylitettävä. Siksi tutkimme uusia tapoja läpäistä veri-aivoeste nanohiukkasten ja proteiinikapseleiden avulla. Nämä innovatiiviset kuljetusjärjestelmät voivat edistää aivosairauksien, kuten Alzheimerin taudin ja Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettujen uusien lääkkeiden tutkimus- ja kehitystyötä.

Elimistön omien voimien valjastaminen käyttöön

Sitä mukaa kun tiedämme ihmisen biologiasta yhä enemmän, pystymme myös löytämään uusia tapoja taistella sairauksia vastaan. Syöpä ja immuunivälitteiset sairaudet ovat esimerkkejä alueista, joilla viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että uudet ratkaisut voivat löytyä elimistöstä itsestään.

Immuno-onkologia ja immunoterapia 

Syöpätautien tutkimuksessa tavoitteenamme on kääntää elimistön oma immuunipuolustusjärjestelmä kasvaimia vastaan, ja immunologisissa sairauksissa puolestaan vaimentaa sitä, jotta se lakkaisi aiheuttamasta haittaa terveille kudoksille. Ratkaisun avain saattaa kummassakin tapauksessa piillä immunoterapiassa.

Immuunipuolustusjärjestelmän ja kasvainten välillä on käynnissä jatkuva taistelu. Kasvaimet käyttävät hyväkseen erilaisia mekanismeja säästyäkseen immuunipuolustusjärjestelmän hyökkäyksiltä. Eräs näistä mekanismeista liittyy immuunisolujen nk. checkpoint-reseptoreihin. Checkpoint-reseptorit ovat immuunisolujen pinnalla esiintyviä eräänlaisia kytkimiä, joiden aktivaatio estää immuunivasteen käynnistymisen vieraaksi tunnistettua ainesta vastaan. Kun kasvaimet alkavat säädellä näitä checkpoint-molekyylejä, immuunisolujen on hyvin vaikea tunnistaa kasvain sellaiseksi, jota vastaan niiden olisi syytä hyökätä, ja immuunisolujen aktivaatio lakkaa. Merkittävin immunoterapian tutkimuksessa viime vuosina tapahtunut läpimurto on tutkijoiden löydös, jonka mukaan näiden checkpoint-reseptorien salpaaminen eli immuuniaktivaation vapauttaminen voisi aktivoida immuunisolut ja käynnistää kasvaimeen kohdistuvan immuunivasteen.

Immuuniaktivaation vapauttajien kasvaimelle kielteinen vaikutus on osoitus siitä, että immuunijärjestelmä pystyy hallitsemaan kasvaimia, mutta checkpoint-järjestelmän salpaaminen on vain yksi lähestymistapa asiaan. Olemme jo vuosien ajan tarkastelleet myös monia muita mahdollisia lähestymistapoja.

Suoliston mikrobisto

Viime vuosina on yhä enemmän painotettu suoliston mikrobiston merkitystä. Maha-suolikanavan bakteerit ja mikro-organismit huolehtivat elintärkeistä toiminnoista, kuten ruoansulatuksesta ja vitamiinien tuotannosta, ja mahdollisuus ohjeistaa bakteerit tekemään myös muuta muuttaa tutkijoiden tapaa lähestyä vakavien sairauksien hoitoa. AbbVie tutkii suoliston mikrobistoa yhdessä Synlogic-yhtiön kanssa kehittääksen uusia lääkkeitä tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon. 

Tuotanto

Lääkkeemme ovat yhtä tehokkaita kuin kykymme tuottaa niitä. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja varmistua siitä, että keksintöjämme voidaan tuottaa ja toimittaa potilaille turvallisesti ja korkealaatuisesti.

Biologisten lääkkeiden tuotanto 

Biologisten lääkkeiden tuotannon menestystä mittaa pitkälti tuotannon toistettavuus. Hienostuneella solulinjan kehitystyöllä, soluviljelytuotannolla ja laadunvalvonnalla pystymme voittamaan suurten molekyylien tuotannolle tyypilliset hankaluudet ja tuottamaan tasaista laatua. Asiantuntemuksemme biologisten lääkkeiden tuotannossa perustuu ensimmäisten joukossa kehittämäämme täysin humaaniin monoklonaaliseen vasta-aineeseen. Biologisten lääkkeiden tuotannosta vastaava tiimi on edelleenkin alansa ykkönen ja tuo tieteellistä osaamista tuotantoprosessin jokaiseen vaiheeseen. Tiimi tekee myös yhteistyötä tutkimus- ja kehitysosaston sekä sopimusvalmistusasiakkaiden kanssa tuotannon skaalauksessa ja tuotteiden valmistuksen siirtämisessä kaupallisiin tuotantolaitoksiin sekä auttaa löytämään ratkaisuja tuotteen valmistukseen tai laboratoriotestaukseen liittyviin teknisiin pulmiin ja tunnistamaan ja toteuttamaan parannuksia prosessiin saannon tai tuotannon tehokkuuden parantamiseksi. Toimimme myös kemiallisten ja fermentoitujen lääkeraaka-aineiden, steriilien ja epästeriilien lääkevalmisteiden, analyyttisten testimenetelmien ja lääkkeen antoa helpottavien laitteiden parissa tehtävän työn tukena.

Meltrex-teknologia, innovatiivinen lääkeformulaatio 

Lääkekehitystyössä törmätään usein tilanteeseen, jossa lääkeainetta ei saada liukenemaan veteen eikä siksi imeytymään elimistöön. Keksimme keinon käyttää lääketuotannossa samoja sulatteen tekniikoita, joita muissa teollisissa ympäristöissä on käytetty jo vuosisatoja. Uusien tekniikoiden avulla on mahdollista formuloida uusia lääkkeitä erilaisista sairauksista kärsivien potilaiden hoitoon, aina viruksen aiheuttamista sairauksista syöpätauteihin.